Terugblik

In 2018 is organisatiebreed ingezet op de volgende verbeteringen:

  • Het behouden van medewerkers en dan in het bijzonder verpleegkundigen.
  • Verduidelijking van het proces rondom de registratie, toepassen en afbouw van vrijheidsbeperkende maatregelen.
  • Het methodisch werken in het leefplan.
Het behoud van medewerkers

Het behoud van medewerkers en dan in het bijzonder verpleegkundigen blijft ook in 2019 de belangrijkste uitdaging. De positionering van de verpleegkundige heeft constant aandacht binnen de teams. Binnen de teams wordt gesproken over de relatie tussen de werkzaamheden van de zorgcoordinator en de verpleegkundige en extra taken op het gebied van kwaliteit om de functie van de verpleegkundige aantrekkelijker te maken. In 2019 blijven we de in- en uitstroom monitoren.

Verduidelijking proces vrijheidsbeperkende maatregelen

Er is in 2018 een Alliadebreed Team Onvrijwillige Zorg (TOZ) opgericht om meer aandacht te geven aan vrijheidsbeperking. In dit team zitten vertegenwoordigers van alle dochters van Alliade. Zo zijn vanuit Meriant de BOPZ-artsen betrokken. Het team houdt zich bezig met:

  • de opzet van een Alliadebreed eenduidig werkproces;
  • het behandelen van casuïstiek;
  • het vervullen van een ambassadeursrol binnen de verschillende dochters.

Ook is binnen Alliade het ondersteuningsteam Wet Zorg en Dwang gestart. Dit team richt zich op de praktische processen, registratie, signalering en informatievoorziening aan derden.

In 2018 zijn binnen het TOZ-team diverse processen uitgewerkt, waaronder het proces Rechterlijke Machtiging en onvrijwillige zorg. Deze processen worden in het eerste kwartaal van 2019 Alliadebreed uitgerold. De processen zorgen ervoor dat er beter gerapporteerd, geregistreerd en geïnformeerd kan worden over onvrijwillige zorg. In 2019 vervolgen de teams hun werkzaamheden en zullen de teams voorbereidingen treffen om te voldoen aan de nieuwe Wet Zorg en Dwang die in 2020 in werking treedt.

We bewaken viermaandelijk het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen in de viermaandsrapportage op ons kwaliteitsplan. In 2018 zien we een daling van het aantal ingezette maatregelen van 277 in de eerste vier maanden naar 160 maatregelen in de laatste vier maanden. In 2018 is gewerkt aan een betere registratie van vrijheidsbeperkende maatregelen. in 2019 blijven we de inzet van de maatregelen volgen.

Het methodisch werken in het leefplan

In 2018 zijn diverse teams geschoold op het methodische werken in het leefplan. Meerdere malen is er een analyse gedaan op het methodisch en planmatig werken op afdelings- of locatieniveau. Uit de bevindingen van de trainingen en de analyses in 2018 blijkt:

  • Dat er een sterke ontwikkeling te zien is in het planmatig en verantwoord werken.
  • De kwaliteit van de rapportages maandelijks stijgt.
  • Het methodisch 'wegzetten van rapportages' bijna optimaal is.
  • De feedbackcultuur beter wordt, maar nog niet optimaal is.

Gezien de goede resultaten worden in 2019 de analyses uitgebreid naar het inhoudelijk rapporteren met gebruik van de SOAP-methodiek. In 2019 krijgen medewerkers de mogelijkheid de leergang Eigen te volgen. De leergang Eigen zet mensen in hun kracht en zorgt voor ontwikkeling. We hopen daarmee mede de feedbackcultuur tussen medewerkers te optimaliseren.