Resultaten locaties 2019

 

Deelen en Blommefjild (Anna Schotanus)

Eén van de doelen van de Deelen en Blommefjild was om meer sfeer, gezelligheid en activiteiten in de huiskamers aan te bieden. In 2019 zijn stapsgewijs woonleefassistenten aangenomen. Hierdoor worden er meer activiteiten op de huiskamers gedaan waardoor er meer gezelligheid ontstaat. Ook komen bewoners meer buiten om te wandelen of te fietsen. En koken de woonleefassistenten samen met de bewoners op de huiskamers. De verhuizing naar een nieuwe afdeling heeft ook bijgedragen aan het creëren van meer sfeer en gezelligheid.

Een van de andere doelen was om beter om te gaan met moeilijk verstaanbaar gedrag waardoor meer rust en tevredenheid ontstaat bij bewoners. Alle medewerkers hebben in 2019 een cursus weerbaarheid gevolgd. Dit geeft hen meer kennis en houvast in het omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag. Ook is al diverse keren een moreel beraad georganiseerd waardoor medewerkers meer inzicht en handvatten hebben om met bepaald gedrag om te gaan.

Herema state

Eén van de doelen uit het locatieplan van Herema State was om meer (beweeg en groen) activiteiten te organiseren. In 2019 is een wekelijks wandelgroep georganiseerd met familie en vrijwilligers voor de bewoners. Alle betrokkenen ervaren hier veel plezier aan. Daarnaast is een uitbreiding van woonleefassistenten gerealiseerd waardoor meer beweeg- en ‘groen’ activiteiten georganiseerd kunnen worden.

Ook bij Herema State was het omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag een speerpunt. In 2019 zijn er twee workshops georganiseerd voor medewerkers met een externe spreker. Daarnaast heeft het GOP-overleg een beter bereik omdat het is gekoppeld aan het werkoverleg waardoor er meer medewerkers aanwezig zijn.

Het GOP-overleg is een overleg waarin samen met psycholoog en/of arts het moeilijk verstaanbaar gedrag van een cliënt wordt besproken.

De Striepe en de Ruske (Lindestede)

Eén van de doelen van de afdelingen de Striepe en de Ruske in Lindestede was om de samenwerking tussen de teams en de behandelaren te verhelderen. Inmiddels is er structureel overleg met behandelaren georganiseerd. De eerste indruk is dat de contacten zijn verbeterd en dat er een betere afstemming plaatsvindt.

Wenwearde

Op de locatie Wenwearde was het doel de medicatieveiligheid te verbeteren. Er is een nieuwe grote voorraadkast met airco gekomen zodat medicatie opslag geventileerd kan worden en er zijn inmiddels twee medicatiekarren in gebruik die voldoen aan de veiligheidsnormen. De medicatie wordt volgens de daarvoor geldende voorschriften bewaard en verstrekt.

Brummel (Lindestede)

De Brummel had als doel medewerkers te scholen in de zorgverlening bij palliatieve zorg. Medewerkers zijn in 2019 getraind en aandachtsvelders hebben verbeteringen aangebracht in (het proces van) de zorgverlening.

Stoeke (Lindestede)

Eén van de doelen van de afdeling de Stoeke was om de groepsdynamiek op de huiskamer te verbeteren zodat bewoners meer rust en welzijn ervaren. Er zijn het afgelopen jaar in samenwerking met de psycholoog meer GOP-besprekingen gehouden. Hierdoor is meer verbinding ontstaan met de bewoners en hun familie en is meer rust ontstaan in de huiskamer.  

Coornhert state

Eén van de doelen binnen Coornhert state was om beter om te gaan met moeilijk verstaanbaar gedrag. In 2019 zijn meerdere trainingssessies gegeven door de weerbaarheidstrainers van Alliade / Talant. Hieraan hebben zowel medewerkers in het primair proces als woonleefassistenten en collega’s van facilitair deelgenomen. Er is aandacht besteed aan wat het gedrag met medewerkers doet en hoe met het gedrag moet worden omgegaan. Inmiddels zien we dat situaties minder snel escaleren en dat er een betere onderlinge wisselwerking en begrip is ontstaan.

Wetterkant (Anna Schotanus)

Wetterkant had als doel in 2019 om medewerkers meer handvatten te geven voor de omgang met moeilijk verstaanbaar gedrag. Met als gewenst resultaat meer rust en tevredenheid bij de bewoner door een eenduidige manier van bejegening. Daar waar mogelijk wordt inmiddels voor opname al een teamoverleg in aanwezigheid van een psycholoog gepland om het team tools te geven voor een goede omgang en individuele vragen van medewerkers te kunnen beantwoorden. We zien inmiddels dat dit resulteert in een meer uniforme werkwijze. Dit komt ten goede aan de omgang met de bewoner en geeft meer rust binnen de huiskamers. Ook de inzet van de woonleefassistenten (zowel individueel als groepsgebonden) heeft hierin een positief effect.

Fjilden (Anna Schotanus)

De Fjilden wilde in 2019 muziek een prominentere plek geven in de (ADL) ondersteuning van bewoners zodat zij meer rust en welzijn ervaren. In 2019 zijn muziek- en dramatherapeuten ingezet bij bewoners waarvan werd ervaren dat emoties opliepen of waar de zorgmedewerkers een handelingsverlegenheid bemerkten. Het ondersteunen van bewoners in (on)uitgesproken dilemma’s door op een min of meer speelse en interactieve wijze contact te hebben, pakt positief uit. Deze werkwijze inbedden in het dagelijkse werken in de zorg gaat de ene medewerker natuurlijker af dan de andere en vergt onderhoud en scholing. Hier is en wordt aandacht aan gegeven.

Berkenstede

Eén van de doelen van Berkenstede was extra bemensing in de nacht. Een mooi resultaat dat is bereikt in 2019 is het inzetten van een zwerfdienst voor de Meriant locaties in Wolvega. Door goede samenwerking tussen hoofden en zorgmedewerkers wordt ingespeeld op de piekmomenten in de nacht en ontstaat meer veiligheid voor de zorgmedewerkers in de nacht.