Bezig met laden
Voor het snelle

Overzicht

Lees verder

Inleiding

In dit kwaliteitsverslag kunt u lezen hoe wij werken aan het verbeteren van kwaliteit. Dit doen wij door informatie te verzamelen en te verbeteren als dat nodig is. Zo voeren we onderzoek uit naar de cliëntervaring, we doen in- en externe audits en verzamelen informatie over klachten en incidenten en scholen onze medewerkers.

Het verbeteren van de kwaliteit van zorg wordt zo dicht mogelijk bij de cliënt opgepakt. Veel verbeteracties worden dan ook op de locatie gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het oplossen van een klacht of een ongewenste gebeurtenis. Ook de verbeteracties besproken in het ‘Goede Gesprek’ pakt de locatie op. Veranderingen en ervaringen worden gedeeld, zodat iedereen van elkaar leert.

Daarnaast biedt de verzamelde informatie ook input voor ons jaarplan. Jaarlijks maken we een jaarplan waarin we onze speerpunten voor dat jaar uitwerken. De voortgang van ons plan bewaken we door elke vier maanden in een viermaandsrapportage stil te staan bij de speerpunten uit het jaarplan en gegevens uit stuurgetallen en metingen. Zo nodig sturen we bij.

De Friese Staten behoudt haar eigen label, maar valt sinds 2019 onder Meriant. De Friese Staten is dan ook onderdeel van het kwaliteitsverslag van Meriant.

Samenvatting en verbeterpunten

Het jaar 2019 is voor Alliade en daarmee ook Meriant een bewogen jaar geweest. In januari 2019 werd Alliade onder verscherpt toezicht gesteld vanwege een gebrek aan integere en beheerste bedrijfsvoering. Er volgde een strategische heroriëntatie. We hebben opnieuw onze missie, visie en kernwaarden verwoord en gewerkt aan een Alliadebreed verbeterprogramma met de naam ‘Samen’. Het verscherpt toezicht werd in juni opgeheven. In oktober 2019 volgde een inspectiebezoek aan een locatie van Talant. Talant valt net als Meriant onder Zorggroep Alliade. De inspecteurs concludeerden tijdens dit inspectiebezoek dat er snel verbetermaatregelen moesten worden genomen om de kwaliteit van zorg op de locatie op orde te brengen. Er volgde nader onderzoek op meerdere locaties. Overall concluderen we dat verbeteringen nodig zijn op het gebied van:

 • Het sturen op kwaliteit en veiligheid inclusief het leren van incidenten
 • Methodisch werken
 • Kennis en vaardigheden
 • Werken op basis van standaarden, protocollen en richtlijnen.

De uitkomsten uit de extra audits maakten reeds onderdeel uit van de uitwerking van het verbeterprogramma. Door de bevindingen uit de audits hebben we wel meer verdieping kunnen aanbrengen in het verbeterprogramma. De thema’s uit het verbeterprogramma zijn:

 • Persoonsgerichte zorg
 • Deskundige medewerkers
 • Kwaliteit en veiligheid
 • Bedrijfsvoering
 • Continu verbeteren
 • Cultuur en leiderschap

Meer informatie over missie, visie en kernwaarden van Alliade is te vinden in het kwaliteitsverslag van Alliade: https://www.alliadekwalitijd.nl/.

Wat kunnen we verbeteren?

In 2019 constateerden we naar aanleiding van de strategische heroriëntatie en de diverse audits meerdere verbeterpunten. Voor Meriant lichten we de volgende verbeterpunten uit:

 • In 2019 constateerden we dat we de verbetercyclus niet altijd goed doorlopen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij incidenten. Meriant bevindt zich op de cultuurladder op het niveau van reactief en bureaucratisch. In 2020 implementeren we een nieuw werkproces rondom het melden van incidenten. Dit proces gebruiken we om ons te bekwamen in het leren en verbeteren en het goed doorlopen van de verbetercyclus. Het structureel bespreken met elkaar van de kwaliteit van zorg in het overleg Kwaliteit en Veiligheid helpt ons om de verbetercyclus te doorlopen. De ambitie is om in 2020 door te groeien naar een proactieve veiligheidscultuur.

 • Ook het cliëntdossier is in 2020 een belangrijk aandachtspunt. Uit audits blijkt dat er op diverse punten nog winst te behalen is. Vooral bij de Friese Staten – sinds juli 2019 werkend met het zorgleefplan van Meriant – zijn er nog grote stappen te zetten. Er is een plan van aanpak opgesteld en de eerste aanpassingen in de dossiers zijn doorgevoerd.Daarnaast wordt op dit moment het levensverhaal van cliënten nog niet altijd ingevuld. Eind 2020 willen we bereiken dat voor elke cliënt het levensverhaal is ingevuld.

 • In mei 2019 concludeerden we dat er een scholingsachterstand was met betrekking tot de voorbehouden en risicovolle handelingen. Onder leiding van directeur en clusterhoofden is gewerkt aan een verbeterplan. Inmiddels zijn alle verzorgenden en verpleegkundigen geschoold. De deskundigheid van medewerkers is een belangrijk speerpunt in het jaarplan 2020 van Meriant.

Een volledig overzicht van de verbeterpunten en de in te zetten acties is opgenomen in het jaarplan van Meriant. Het jaarplan van Meriant is gebaseerd op het Alliadebrede verbeterprogramma ‘Samen’. Een apart onderdeel van het jaarplan van Meriant vormen de verbeterparagrafen per locatie. 

Gezien de uitbraak van het corona-virus verwachten we dat we de beoogde resultaten niet gaan behalen. Vanaf eind februari is veel geïnvesteerd om voorbereid te zijn op de uitbraak van het coronavirus en om de uitbraak van corona het hoofd te bieden. Dit gaat ten koste van de investering van ons verbeterprogramma.

Waar zijn we trots op?

Naast de verbeterpunten zijn er uiteraard ook punten waar we trots op zijn. We doen er veel aan om de kwaliteit van zorg voor onze cliënten te verbeteren. Dit is ook terug te lezen in het kwaliteitsrapport. Onze visie ‘(H)erken wie ik ben’ en het welbevinden van de cliënt staat centraal bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg. 

 • In 2019 hebben we een nieuw cliëntervaringsinstrument ontwikkeld. De eerste onderzoeksresultaten laten positieve resultaten zien. De reviews op Zorgkaart Nederland zijn goed en het aantal klachten is opnieuw laag. Dit geldt ook voor de wijkzorg van Meriant.

 • De resultaten van de externe ISO audit zijn goed. Externe auditoren zijn onder andere positief over het gebruik van de veiligheidscultuurladder en de verbeterplannen die voor de Friese Staten zijn opgesteld.

 • Er is in 2019 hard gewerkt om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. Naar aanleiding van diverse audits zijn er grote stappen gezet bij de Friese Staten. Binnen Meriant is gestart met het overleg Kwaliteit en Veiligheid. Bij dit overleg zijn naast de directeur, clusterhoofden, een adviseur zorg en kwaliteit, een specialist ouderengeneeskunde, een verpleegkundig specialist, een verpleegkundige en een verzorgende IG aanwezig. Het overleg gebruiken we om diepgang te realiseren op diverse kwaliteitsonderwerpen, best practises te bespreken en de verbetercyclus te doorlopen.   

 • Ook in 2019 is veel ingezet op het bieden van een zinvolle dagbesteding. Er is veel aandacht geweest voor natuurbeleving, muziek, beweging en ook kunst.

 • In 2018 en 2019 zijn vanuit de kwaliteitsgelden woonleefassistenten ingezet om te helpen met huishoudelijk werk, eenvoudige zorghandeling maar bovenal te zorgen voor gezelligheid, sfeer en nabijheid in de huiskamers. Uit evaluatie blijkt dat de functie een grote toegevoegde waarde heeft als het gaat om welzijn, aandacht en nabijheid in de huiskamers.

Meriant delen.