Verbeterparagrafen per locatie

Op locatie maakt een hoofd samen met medewerkers, cliënten en familieleden van cliënten een locatie- of afdelingsplan. In dit plan staat hoe gewerkt wordt aan verbeterpunten op de locatie. Onderstaand geven we van elke plan één doel uit 2018 en het resultaat van het gestelde doel aan het eind van het jaar. De locatie- of afdelingsplannen wordt ook wel de verbeterparagraaf per locatie genoemd.

Herema State

Eén van de doelen uit het locatieplan van Herema State was om verpleegkundigen beter binnen de teams te positioneren. In 2018 zijn zorgcoördinatoren en verpleegkundigen in overleg gegaan met elkaar om taken te verdelen en verwachtingen uit te spreken. Er is per team een verpleegkundigoverleg georganiseerd. Verpleegkundigen voelen zich gewaardeerd in hun rol en pakken zelf taken op als zelftoetsing en interne audits.

BerkenStede

Eén van de doelen uit het locatieplan van BerkenStede was dat alle medewerkers kunnen omgaan met situaties waarin probleemgedrag voorkomt. Het hoofd constateert dat er meer bewustwording is van probleemgedrag en dat lastige situaties vaker worden besproken. De lijn richting psycholoog en arts wordt ook vaker ingezet. De volgende stap is dat teams meer van elkaar leren. Er zijn inmiddels ambassadeurs voor probleemgedrag aangesteld om dit te realiseren.

WilgenStede

De inzet en doorontwikkeling van dagbesteding op de locatie was een van de doelen van de locatie WilgenStede. Met als gewenst resultaat dat externe cliënten met een hulpvraag weer van een zinvolle daginvulling genieten. In 2018 is een pilot gestart waarin dagbesteding op een ochtend wordt aangeboden. Het aantal cliënten blijft nog achter bij de verwachtingen. In 2019 wordt het aanbod uitgebreid en meer aandacht aan het product gegeven met als doel het aantal cliënten uit te breiden.

Coornhert State

Coornhert State had onder andere als doel dat er eind 2018 een medezeggenschapsraad actief was, representatief voor de bewoners. Eind 2018 is er een bewonersraad actief binnen Coornhert State, bestaande uit 7 leden.

De Wente

Eén van de doelen van de Wente was meer verpleegkundige inzet in de teams. Eind 2018 zijn er 5 verpleegkundigen op de Wente. De gewenste verpleegkundige bezetting van 16 uur per dag is gerealiseerd.

WenWearde

Het verbeteren van de hygiëne en infectiepreventie betrof een van de doelen uit het locatieplan van WenWearde. Uit een enquête blijkt dat medewerkers meer schorten en handschoenen dragen. Ook spreken medewerkers elkaar goed aan op het dragen van handsieraden. In 2018 is aandacht geweest voor het onderwerp via puzzels/raadsels of informatieverstrekking. De volgende stap is dat het toetsinstrument voor hygiëne en infectiepreventie wordt ingezet om daadwerkelijk te meten wat de effecten zijn van de ingezette acties.

Blommefjild/ De Deelen (Anna Schotanus)

Ook de Blommefjild en de Deelen hadden als doel de verpleegkundigen beter binnen de teams te positioneren. Uit de jaargesprekken blijkt dat de zorgcoördinatoren de verpleegkundigen meer betrekken bij overstijgende werkzaamheden. Een deel van de verpleegkundigen neemt steeds meer eigen initiatief en komt met ideeën ter verbetering. De zorgcoördinatoren delegeren vaker en delen ook steeds meer hun overstijgende werkzaamheden.

De Stoeke (LindeStede)

Eén van de doelen van de Stoeke was dat alle cliënten zich gehoord voelen en tevreden zijn over zorg en ondersteuning. De cliëntenraad heeft aangegeven dat zij positieve geluiden horen over de sfeer op de afdeling. Ook gaven zij aan dat er meer met bewoners gesproken wordt over hun wensen. In 2018 is besloten te stoppen met de kwaliteitstool waardoor het resultaat op dit doel niet gemeten is. In 2019 ontwikkelt Meriant een eigen instrument om de cliëntervaring te meten. Ook wil de Stoeke in 2019 gaan werken met ambassadeurs.

De Brummel (LindeStede)

Doel van de Brummel in 2018 was om een scholing rondom palliatieve zorg op te zetten. De scholing is gereed en start in februari 2019 Meriantbreed.

De Ruske (LindeStede)

Het nemen van eigen regie voor de eigen ontwikkeling was een van de doelen van de Ruske. In 2018 is coaching gestart. Er liggen nog een aantal actiepunten op het gebied van eigenaarschap. De coaching wordt in 2019 voortgezet.

De Striepe (LindeStede)

Net als Herema State en Blommefjild/de Deelen heeft de Striepe als doel de verpleegkundige beter binnen de teams te positioneren. In september zijn de eerste verpleegkundigen begonnen op de Striepe. Er is een verpleegkundigoverleg met de zorgcoördinatoren gestart. Iedere verpleegkundige heeft een aandachtsgebied. Informatie en kennis over dit aandachtsgebied wordt gedeeld binnen de teams.

De Wetterkant/ de Fjilden (Anna Schotanus)

Ook deze afdelingen hebben als doel verpleegkundigen beter te positioneren binnen de teams om optimaal gebruik te maken van kennis, kwaliteit, deskundigheid en overstijgend inzicht. Meriantbreed zijn er meerdere afspraken gemaakt om verpleegkundigen meer op de voorgrond te positioneren. Verpleegkundigen hebben net als zorgcoördinatoren toegang om aanpassingen te doen in het zorgleefplan en kunnen ook benaderd worden bij een nieuwe opname. In de jaargesprekken worden hun wensen en ervaringen besproken. In 2019 staat een overleg gepland met alle zorgcoördinatoren en verpleegkundigen om kennis te maken en te spreken over de verpleegkundige elementen en scholingen.