Onze aandacht richt zich op basisveiligheid

In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg staan vier thema’s rondom basisveiligheid genoemd: medicatieveiligheid, decubitus, vroegtijdige zorgplanning en gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen. In november 2018 heeft op deze vier thema’s een meting plaatsgevonden.

Decubitus
Het percentage cliënten met decubitus ligt laag. Als er sprake is van decubitus, vindt een decubitusbespreking plaats. Bij deze bespreking is altijd een praktijkverpleegkundige en zo nodig Specialist Ouderengeneeskunde betrokken.
 
Medicatie
Er vinden medicatiereviews plaats en medicatiefouten worden besproken in het team. In 2018 is op Alliadeniveau het proces medicatieveiligheid opnieuw beschreven. Het proces is met direct betrokkenen bij het medicatieproces eenvoudiger en beknopter beschreven. Elke afdeling binnen Meriant heeft een aandachtsvelder medicatie. Deze aandachtsvelder heeft een omschreven rol in de verbetercyclus en de samenwerking in de keten.

Binnen Meriant is een instrument beschikbaar om de medicatieveiligheid zelf of intercollegiaal te toetsen. Teams toetsen elkaar onderling en werken zelf aan verbetering. Teams zijn enthousiast over deze werkwijze. We zien dat deze werkwijze bijdraagt aan het leereffect en borging.

Vroegtijdige zorgplanning
Onderdeel van het opnamegesprek met de cliënt is het onderwerp vroegtijdige zorgplanning. Bij bijna alle cliënten is tenminste één afspraak over behandeling rond het levenseinde vastgelegd. Het gaat dan een afspraak over wel of niet reanimeren en/of de afspraak welk beleid moet worden toegepast in de laatste levensfase. Een standaard vraag in het zorgplan van de cliënt is ook welke overige wensen de cliënt heeft ten aanzien van zijn levenseinde.
 
Vrijheidsbeperkende maatregelen
De ingezette vrijheidsbeperkende maatregelen verschillen per afdeling. Er is een actief beleid op het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen. In 2018 is binnen Alliade een team opgericht dat zich richt op:
 
  • de implementatie van de wet Zorg en Dwang;
  • het verbeteren van de registratie van vrijheidsbeperkende maatregelen;
  • en het vergroten van de deskundigheid van medewerkers.

Daarnaast wordt binnen een procesteam met direct betrokkenen gewerkt aan een vereenvoudiging van het proces.

De arts speelt een belangrijke rol in de afbouw van vrijheidsbeperkende maatregelen op cliëntniveau. Op het niveau van Meriant bewaken we viermaandelijks het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen in de viermaandsrapportages.

In 2018 zien we een daling van het aantal ingezette vrijheidsbeperkende maatregelen van 277 in de eerste vier maanden naar 160 maatregelen in de laatste 4 maanden. In 2018 is gewerkt aan een betere registratie van vrijheidsbeperkende maatregelen. Naar aanleiding van de cijfers vrijheidsbeperkende maatregelen in 2017 concludeerden we dat we vrijheidsbeperkende maatregelen nog niet altijd juist registreerden. Samen met de artsen is de definitie van een vrijheidsbeperkende maatregelen aangepast. Dit heeft geleid tot een betere registratie.