Onze aandacht richt zich op incidenten

Alle medewerkers moeten incidenten die hebben plaatsgevonden tijdens hun werk of waarvan zij getuige zijn, melden. Deze meldingen worden maandelijks in het werkoverleg op locatie besproken en er wordt over gerapporteerd in de viermaandsrapportages. Het doel hiervan is samen leren en verbeteren. In enkele gevallen wordt naar aanleiding van een incident een intern onderzoek uitgevoerd. Bij een intern onderzoek kijken onafhankelijke onderzoekers wat er is gebeurd en hoe dit in het vervolg voorkomen kan worden.

In 2018 werden er 3583 meldingen gedaan. Dit is een lichte stijging van het aantal meldingen ten opzichte van 2017. Er zijn drie overige meldingen gedaan aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Zie rapporten en meldingen IGJ.

Medicatie

Na een aantal jaren van forse daling van het aantal medicatie-incidenten stabiliseert het aantal zich in 2018. Het aantal medicatie-incidenten ligt in 2018 net als in 2017 rond de 1500 incidenten. In de wijkzorg stabiliseert het aantal medicatie-incidenten zich ook en ligt het aantal rond 35 incidenten. In 2019 wordt ingezet op:

  • scholing
  • onverwachte toetsmomenten
  • inzet van het toetinstrument voor zelfanalyse op de medicatieveiligheid

Ook wordt in 2019 ingezet op het digitaal aftekenen van medicatie. De verwachting is dat hierdoor het aantal medicatie-incidenten in 2019 zal dalen.

Vallen

Het aantal valincidenten is ten opzichte van 2017 met 203 incidenten toegenomen. In de wijkzorg zien we juist een afname van het aantal valincidenten van 66 naar 27 incidenten. In de woonzorg is de toename van het aantal valincidenten onder andere te verklaren doordat steeds meer bewoners zelf bepalen wat zij belangrijk vinden en willen. Er worden minder vrijheidsbeperkende maatregelen ingezet.

Een voorbeeld hiervan is dat een bewoner – tegen advies in – haar pantoffels draagt in plaats van haar aangepaste schoenen. Dit vergroot het risico op vallen, maar de cliënt wil in haar woonkamer haar pantoffels aan. Samen met de cliënt en zijn of haar familie worden de risico’s vastgelegd in het leefplan.

Er is in 2019 extra aandacht voor multidisciplinaire inzet en het vergroten van de kennis van valpreventie door middel van scholing.

Agressie

Het aantal agressie-incidenten stijgt in 2018 opnieuw. Het gaat bij deze incidenten om agressie van een bewoner naar een andere bewoner of medewerker. Er is sprake van een stijging van 76 incidenten ten opzichte van 2017. De stijging wordt veroorzaakt omdat er op bepaalde afdelingen binnen Meriant steeds vaker sprake is van cliënten met gedragsproblematiek. Ook in 2019 is er aandacht voor scholing en het gebruik van de GOP-methodiek. GOP staat voor Grip op probleemgedrag. Ook wordt een nadere analyse gedaan naar de resultaten op afdelings- of locatieniveau zodat er gericht verbeteracties kunnen worden ingezet.