Wij toetsen onszelf en elkaar

In 2019 zijn de volgende audits uitgevoerd:

  • Dagaudits op vier locaties van Meriant
  • Audit hygiëne en infectiepreventie op een locatie
  • Heraudit op een locatie
  • Dossieraudit Meriantbreed
  • Audit op basis van het toetsingskader van de IGJ bij alle vier de Friese Staten.

Rode draad die uit de audits naar voren komt is dat we de verbetercyclus niet altijd rond maken. Een voorbeeld hiervan is dat het beleid fysieke belasting niet is geïmplementeerd en dat doelen uit het locatieplan niet altijd worden bijgesteld.  

Uitgelicht de Friese Staten

De Friese Staten zijn in september 2018 organisatorisch onder de verantwoordelijkheid van de directeur van Meriant gepositioneerd. Vanaf september 2018 zijn er verbeteracties in gang gezet die gericht waren op de kwaliteit van zorg en deskundigheid van medewerkers. In het voorjaar van 2019 concludeerde de nieuwe directeur van Meriant dat er onvoldoende voortgang was op de verbeteracties en dat er onvoldoende inzicht was in de kwaliteit van zorg.

Alle vier de locaties van de Friese Staten zijn vervolgens geaudit op basis van het toetsingskader van de IGJ. De resultaten uit een eerdere audit op het gebied van medicatieveiligheid, hygiëne en infectiepreventie, schoonmaak en RI&E zijn hierin meegenomen. Naar aanleiding van de audit is per locatie een verbeterplan opgesteld, ook is besloten een tweede kwaliteitsverpleegkundige in te zetten. Eind 2019 constateren – mede naar aanleiding van de extra externe audit op Hayema State – dat er een forse verbetering te zien is. Het cliëntdossier, de deskundigheid van medewerkers en het ‘continu verbeteren’ behoeft verdere aandacht. Voor de cliëntdossiers is een plan van aanpak opgesteld. De deskundigheid van medewerkers en het ‘continu verbeteren’ is onderdeel van het jaarplan van Meriant.

Toetsinstrumenten

Ook zetten wij toetsinstrumenten in waarbij medewerkers zelf de kwaliteit van zorg kunnen toetsen of waarbij collega’s elkaar toetsen. Doordat medewerkers de kwaliteit beoordelen bij hun eigen team of bij collega’s, wordt het leereffect en de bewustwording vergroot. Dit draagt bij aan borging. Voorbeelden van toetsinstrumenten die we hebben ontwikkeld en worden gebruikt:

  • Medicatieveiligheid
  • Hygiëne- en infectiepreventie
  • Het cliëntdossier
  • Bedrijfshulpverlening

In 2018 toetsten medewerkers met behulp van het toetsinstrument elkaar op het cliëntdossier. In 2019 werd binnen Alliade het toetsinstrument medicatieveiligheid uitgezet. Alle afdelingen/locaties van Meriant hebben dit toetsinstrument ingevuld. De uitkomsten zijn besproken met de clusterhoofden. Verbeterpunten worden op teamniveau opgepakt. Het verbeteren van de medicatieoverdracht binnen de keten wordt in het procesteam medicatie op Alliadeniveau besproken. 

Hoofden kunnen de toetsinstrumenten op elk moment inzetten om de kwaliteit van zorg binnen een afdeling te toetsen. In 2019 is er naast het gebruik van de ‘verplichte’ toetsing medicatieveiligheid, 19 keer een toetsinstrument ingezet.