ISO-certificering Alliade 2019

De jaarlijkse externe audit is in november uitgevoerd. Naast het toetsen op het ISO 9001 normenkader, was het thema in 2019 continu verbeteren.

Verbeterpunten op Alliadeniveau

Naast diverse sterke punten zijn er op Alliadeniveau drie verbeterpunten. Eén van deze verbeterpunten is dat incidenten op teamniveau onvoldoende worden gebruikt om te verbeteren. In 2019 constateerden we eerder al Alliadebreed dat we de verbetercyclus niet altijd doorlopen. In 2020 implementeren we een nieuw werkproces rondom het ‘melden van incidenten’. En richten we ons op dit werkproces om ons te bekwamen in het leren en verbeteren en het goed doorlopen van de verbetercyclus.

Er is een plan van aanpak opgesteld om aan de verbeterpunten te werken. Dit plan is goedgekeurd door de instantie die het certificaat afgeeft. De uitgebreide Alliadebrede resultaten uit de externe audit zijn te vinden in het kwaliteitsverslag van Alliade: www.alliadekwalitijd.nl.

Resultaten Meriant, sterke punten

Ten aanzien van ‘continu verbeteren’ zijn de auditoren onder andere positief over het gebruik van de veiligheidscultuurladder in het bedrijfsplan van Meriant. Ook zijn zij positief over de verbeterplannen op basis van het IGJ-toetsingskader die voor de Friese Staten zijn opgesteld. Verder zijn auditoren onder andere positief over het feit dat de directeur de visie ‘(h)erken wie ik ben’ ook nadrukkelijk wil betrekken op medewerkers. En wordt opgemerkt dat de Cliëntenraad het overleg met de directie als constructief ervaart: besproken zaken worden opgepakt.

Resultaten Meriant, verbeterpunten

Bij Meriant zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Bij Meriant zijn vier observaties geconstateerd. Een observatie is geen tekortkoming, maar kan wel leiden tot een mogelijk toekomstige tekortkoming. Het gaat om twee observaties bij de Geriatrische Revalidatiezorg:

  • De opvolging van facilitaire meldingen na de verhuizing is onvoldoende snel en goed verlopen.
  • Bij de rondgang is een tillift aangetroffen waarbij de keuring was verlopen. Alle andere hulpmiddelen waren voorzien van geldige keuringstickers.

Bij de woonzorg zijn de volgende twee observaties geconstateerd:

  • In de dossiers van behandelaren wordt nog niet altijd (voldoende duidelijk) het doel van de behandeling en de eindevaluatie vastgelegd.
  • Bij de woonzorg bevat het cliëntdossier de pagina ‘Ik in een oogopslag’. Op deze pagina staat onder andere informatie over wat een cliënt belangrijk vindt ten aanzien van zijn welbevinden en hoe de cliënt benaderd wil worden. De auditor constateert dat onduidelijk is wie bijhoudt of de informatie op deze pagina nog steeds actueel is.
Extra externe audit

Naar aanleiding van de resultaten van een onaangekondigd bezoek van de IGJ aan een van de locaties van Talant heeft  Alliade in november en december zeven onaangekondigde audits laten uitvoeren door een extern bureau. Locatie Coornhert State in Heerenveen en locatie Hayema State in Stiens waren twee van deze locaties. Uit deze audits is naar voren gekomen dat het cliëntdossier, de deskundigheid van medewerkers en het ‘continu verbeteren’ verdere aandacht behoeft. Voor het cliëntdossier is een afzonderlijk plan van aanpak opgesteld. De deskundigheid van medewerkers en het ‘continu verbeteren’ is onderdeel van het jaarplan van Meriant.