Bezig met laden

Voorwoord

Voor u ligt het kwaliteitsverslag over het jaar 2019. Het jaar 2019 was een bewogen jaar. In februari 2019 startte ik als directeur van Meriant. In deze periode speelde ook de onder toezichtstelling van de bedrijfsvoering van Alliade. Er volgde een intensief traject waarin we nadachten wat anders moest. Dit leidde uiteindelijk tot een nieuwe strategische koers en een Alliadebreed verbeterplan. De nieuwe strategische koers van Alliade heeft een nadrukkelijke focus op de kwaliteit van zorg en vormt de basis voor de doelen die we in 2020 als Meriant willen bereiken.

We doen veel goed op het gebied van de kwaliteit van zorg, maar we hebben in 2019 ook geconstateerd dat we nog veel kunnen verbeteren. Zo zijn er verbeteringen nodig op het gebied van professioneel handelen en deskundigheidsbevordering, dossiervoering en methodisch werken en bovenal het steeds maar weer goed doorlopen van de verbetercyclus.                                                             

Er wordt door alle medewerkers hard gewerkt om te verbeteren en de eerste mooie resultaten zijn dan ook bereikt. Daar waar we vorig jaar een achterstand constateerden op het gebied van de voorbehouden en risicovolle handelingen zien we nu dat alle verpleegkundige en verzorgenden opnieuw geschoold zijn. Ook een mooi resultaat is de uitkomst van het cliëntervaringsonderzoek. En trots zijn we op het overleg kwaliteit en veiligheid dat in 2019 is opgestart. Bij dit overleg is een vertegenwoordiging van alle betrokkenen bij de kwaliteit van zorg aanwezig. Het overleg gebruiken we om diepgang te realiseren op diverse kwaliteitsonderwerpen, best practises te bespreken en de verbetercyclus te doorlopen.   

Vanaf eind februari 2020 is veel geïnvesteerd om voorbereid te zijn op de uitbraak van het coronavirus en om de uitbraak van corona het hoofd te bieden. Binnen Meriant is het COVID-huis Heerenveen geopend. We zien dat de crisissituatie deels leidt tot het versneld behalen van een aantal doelen uit ons jaarplan. Zo is het cliëntenverwantenportaal versneld ingevoerd. Daarmee heeft de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger inmiddels digitale toegang tot het dossier van de cliënt. Anderzijds zien we dat een aantal doelen uit ons jaarplan vertraging oplopen door de ontstane crisissituatie. Hoe de resterende maanden van 2020 gaan lopen, is op dit moment onduidelijk. Met de inzet die ik bij medewerkers zie – ook ten tijde van crisis – om cliënten de best mogelijk zorg te bieden, heb ik echter vertrouwen in de toekomst.    

Grietje van Buiten
Directeur Meriant

 

Meriant delen.